آپدیت روزانه ESET NOD32 
21 April 2010
  چهارشنبه 1 اردیبهشت 1389  Username:EAV-30039106  Username:EAV-30053628
 Password:uv2e233rac
 Password:vh84fucjpf

  Username:EAV-30053629  Username:EAV-30039118
 Password:apf8fncrev
 Password:jmd85sknue

 Username:EAV-30053677  Username:EAV-30053613
 Password:e6be82xxem
 Password:nxk8jhfrc6

 Username:EAV-30053608  Username:EAV-30039112
 Password:vedau3u6j3
 Password:2mejmbnjsv

  Username:EAV-30039117  Username:EAV-30053605
 Password:p6mhara6k3
 Password:ck684djatr

 Username:EAV-30053609  Username:EAV-30039114
 Password:amkeutucbf
 Password:6aeff62atr