فعال_سازی/// NOD32
5 May 2010
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389
ESS/_/EAV برای نسخه های

ESET
Smart Security /__/ ESET NOD32 Antivirus

برای شش ماه
تا تاریخ:
5-11-2010

V263-3033-4YLC-N5Y6-97RV-3LT5
 
V263-3033-4YLC-MCNX-P6PV-KAEX

V263-3033-4YLC-MXAE-F8EW-8UGM
 
V263-3033-4YLC-MRXC-L3VL-7WNV

V263-3033-4YLC-N4T4-P3CP-EGRS
 
V263-3033-4YLC-MQ4S-763K-XGQ6

V263-3033-4YLC-MT5S-85KH-ADR9
 
V263-3033-4YLC-MKHU-N68H-RWGA

V263-3033-4YLC-MJ3R-D493-53RU
 
V263-3033-4YLC-N9NK-55DC-6NBW

V263-3033-4YLC-MP76-Y56D-GCQJ
 
V263-3033-4YLC-MUJA-Q84R-APGX

V263-3033-4YLC-N8CM-684L-T7FH
 
V263-3033-4YLC-NA4Q-F8N9-M9SK

V263-3033-4YLC-MDB6-N5J6-LNMJ
 
V263-3033-4YLC-MRYL-Y6V6-FECJ

V263-3033-4YLC-N5PV-T83Q-AGVR
 
V263-3033-4YLC-MRCN-S4LA-AJ63

V263-3033-4YLC-MW4A-64E9-APGY
 
V263-3033-4YLC-MN35-S6MQ-K8EA

V263-3033-4YLC-MKGH-65LQ-QVK9
 
V263-3033-4YLC-MFHT-L3XB-3SWW

V263-3033-4YLC-N8S4-Y3QU-DQXJ
 
V263-3033-4YLC-NCFN-66GV-UQWL

  
V263-3033-4YLC-N48A-97CF-4RP5

EAV half activation

ESET NOD32 Antivirus half activation //// ESET NOD32 Antivirus


M565-8233-4UTT-L4CH-553E-3AR7
  
M565-8233-4UTT-LHLT-G5UM-74ND

M565-8233-4UTT-LDFY-H48T-85RP
 
M565-8233-4UTT-LD5D-F6HP-ET5U

M565-8233-4UTT-LNMG-L3LY-JHCU
 
M565-8233-4UTT-L4NX-K69Q-DAEH