فعال نمودن_ NOD32
4 May 2010
سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
ESS////EAV برای نسخه های

ESET
Smart Security //// ESET NOD32 Antivirus

برای شش ماه
تا تاریخ:
4-11-2010

V263-3033-4YLB-DJX9-J85R-T5UA
 
V263-3033-4YLB-E8MN-H5ME-ND5X

V263-3033-4YLB-EEK9-C694-MCNC
 
V263-3033-4YLB-DX93-67CU-B5BC

V263-3033-4YLB-EBRP-W8MC-R3HT
 
V263-3033-4YLB-DSAY-R7QG-Y7LA

V263-3033-4YLB-DWH5-64CQ-FTS9
 
V263-3033-4YLB-DNBK-N6VG-QWR7

V263-3033-4YLB-E9H9-E5C4-8VTU
 
V263-3033-4YLB-EHWY-U597-4XW6

V263-3033-4YLB-EDXJ-J4AE-HPQG
 
V263-3033-4YLB-E4DM-W6ER-VAVH

V263-3033-4YLB-DLRW-D73Y-X4QV
 
V263-3033-4YLB-E5FR-45KH-R3HS

V263-3033-4YLB-DHXC-W4UN-8MRJ
 
V263-3033-4YLB-E3HH-96SR-BKH6

V263-3033-4YLB-ECNL-C8BL-TAVT
 
V263-3033-4YLB-DWQD-L6BD-5DB4

V263-3033-4YLB-EANY-P8JX-C7G6
 
V263-3033-4YLB-DRAH-F5K9-8M8L

V263-3033-4YLB-EHKP-Y7CK-PEY8
 
V263-3033-4YLB-DU9E-E4Q8-BF7G

V263-3033-4YLB-E7NR-X35J-PYJE
 
V263-3033-4YLB-DKLX-W3RE-YPRL

  


EAV half activation

ESET NOD32 Antivirus half activation //// ESET NOD32 Antivirus


M565-8233-4UTS-TACT-G7KG-KMJA
  
M565-8233-4UTS-TPPU-C34J-RKRK

M565-8233-4UTS-TCFB-D6AY-SPDW
 
M565-8233-4UTS-TL3G-M6RC-NVTF

M565-8233-4UTS-TPX7-57LE-T5SK
 
M565-8233-4UTS-T7RT-Y4DU-MRK5