رمزهای_ فعال نمودن_برای آنتی ویروس  NOD32
3 May 2010
دوشنبه 13 اردیبهشت 1389
ESS/EAV برای نسخه های

ESET
Smart Security

ESET NOD32 Antivirus

برای دوره شش ماهه
تا تاریخ:
3-11-2010

V263-3033-4YLA-5PJW-S44Y-YY58
 
V263-3033-4YLA-5YXT-K4CL-RUGF

V263-3033-4YLA-57WN-W846-T39P
 
V263-3033-4YLA-5GKX-953Q-SM9X

V263-3033-4YLA-56LL-S7HH-VHUW
 
V263-3033-4YLA-5UH5-K7DF-E8SR

V263-3033-4YLA-5VJU-J563-JLW3
 
V263-3033-4YLA-5DWK-L3VW-UNH4

V263-3033-4YLA-5QWY-K69C-JP9U
 
V263-3033-4YLA-5M4T-36F8-H7Y9

V263-3033-4YLA-5RMA-64AE-VTBV
 
V263-3033-4YLA-5HR4-V3PN-AYKJ

V263-3033-4YLA-54K7-B3LR-JYX5
 
V263-3033-4YLA-5B36-335Q-4LMC

V263-3033-4YLA-5KL6-Q8M9-VST6
 
V263-3033-4YLA-5FV5-T8B9-C6R8

V263-3033-4YLA-5EYH-P7V7-SDDF
 
V263-3033-4YLA-5X5S-R7NP-JPQ8

V263-3033-4YLA-57WS-U7X9-G7FX
 
V263-3033-4YLA-5UUP-98MT-XWHT

V263-3033-4YLA-57RU-G69M-JVVL
 
V263-3033-4YLA-5PP4-V3ED-73SD

V263-3033-4YLA-4YQV-G5CP-9P5Q
 
V263-3033-4YLA-5NJW-4375-BAVW

  
V263-3033-4YLA-5TP7-37VJ-6TB5

EAV half activation

ESET NOD32 Antivirus half activation

ESET NOD32 Antivirus


M565-8233-4UTR-UUHW-J73H-D4JB
  
M565-8233-4UTS-3VAX-K5AG-K8QG

M565-8233-4UTR-UR76-H4Q6-464H
 
M565-8233-4UTR-UWQ3-M5L6-PVPC

M565-8233-4UTR-UK6V-F3SV-RVQU
 
M565-8233-4UTR-UYUW-M5LW-F8QC