سریال-فعالسازی-ویژه نود32
2 May 2010
یکشنبه 12 اردیبهشت 1389
ESS/EAV برای نسخه های
ESET Smart Security
ESET NOD32 Antivirus

برای شش ماه
تا تاریخ:
2-11-2010

V263-3033-4YL8-XPER-W6SX-W7TF
 
V263-3033-4YL8-Y5MA-H7LQ-PHAL

V263-3033-4YL8-XUYB-X534-X9PM
 
V263-3033-4YL8-XRJT-97QB-W4UM

V263-3033-4YL8-XXGX-L74D-LGKC
 
V263-3033-4YL8-XDKK-V8QB-AYC6

V263-3033-4YL8-XQCR-87TP-RMR9
 
V263-3033-4YL8-XNDM-G8V7-NSL6

V263-3033-4YL8-XNNL-35TF-BDJ8
 
V263-3033-4YL8-XKNR-B5E9-MRYB

V263-3033-4YL8-XCAK-74MC-DQUX
 
V263-3033-4YL8-XX7B-U7F6-W6Q5

V263-3033-4YL8-X8BH-87YC-BM7B
 
V263-3033-4YL8-XFJS-S7M8-JSTS

V263-3033-4YL8-Y3KX-K3HL-3GNV
 
V263-3033-4YL8-XDHF-645U-BTTX

V263-3033-4YL8-XU4Q-679C-NKYV
 
V263-3033-4YL8-XLCG-S7N6-DGL3

V263-3033-4YL8-XCKQ-C58X-FULW
 
V263-3033-4YL8-XQSV-77CJ-E3HR

V263-3033-4YL8-XWM9-E4YR-NQR5
 
V263-3033-4YL8-XEGV-Q8A3-9X73

V263-3033-4YL8-XB9C-T43T-5V5U
 
V263-3033-4YL8-XSDY-Q63T-RMPS

  
V263-3033-4YL8-XY5M-E6TW-X8C9

EAV half activation
ESET NOD32 Antivirus half activation
ESET NOD32 Antivirus

M565-8233-4UTR-9C45-G8RG-74P8
  
M565-8233-4UTR-9QXP-F768-L8NH

M565-8233-4UTR-9P6D-K88J-CTXJ
 
M565-8233-4UTR-9LNM-M54U-3L4N

M565-8233-4UTR-9Q3P-E4PJ-QCDN
 
M565-8233-4UTR-9A39-V6GM-XVMS