رمز برای اکتیو کردن نود32


1 May 2010
شنبه 11 فروردین 1389
ESS/EAV برای نسخه های
(ESET Smart Security)
(ESET NOD32 Antivirus)

برای دوره شش ماهه
تا تاریخ:
1_11_ 2010

V263-3033-4YL6-U986-N5XV-S3LW
 
V263-3033-4YL7-QWJG-J3WP-LKTA

V263-3033-4YL7-R8CT-U5RF-95AW
 
V263-3033-4YL6-TXWP-G43J-PMSN

V263-3033-4YL7-R4K8-97PV-XS4G
 
V263-3033-4YL6-U77R-T4BH-36LP

V263-3033-4YL7-QR6F-X8SX-LF8Q
 
V263-3033-4YL6-TWPK-34LS-Q8CD

V263-3033-4YL6-U3BG-K73M-X9SU
 
V263-3033-4YL7-R7GT-E8SH-LFBY

V263-3033-4YL7-QYRY-8433-9B8S
 
V263-3033-4YL7-QT6B-857C-4D7X

V263-3033-4YL6-UBU8-H83P-XRX4
 
V263-3033-4YL6-U55P-M3CW-77S8

V263-3033-4YL6-U8GN-57TW-QQRF
 
V263-3033-4YL7-R6K3-X54B-TD7U

V263-3033-4YL7-QXL9-V7AW-MK3J
 
V263-3033-4YL6-TYEK-94C8-D5JX

V263-3033-4YL6-U9YT-Y4MT-5ATL
 
V263-3033-4YL7-R3J3-S7X7-7FGF

V263-3033-4YL7-QTY8-F8RL-QNLK
 
V263-3033-4YL6-U4RD-L7V4-JPHF

V263-3033-4YL6-U7QQ-J574-EFMF
 
V263-3033-4YL7-QRQU-C7FE-F3D9

  
V263-3033-4YL6-TXNS-F4WR-B6FY

EAV half activation
(ESET NOD32 Antivirus half activation)
(ESET NOD32 Antivirus)

M565-8233-4UTQ-KDRM-44EH-CA5S
  
M565-8233-4UTQ-AQNW-A5H5-EXAY

M565-8233-4UTQ-KGX4-N5QR-8T39
 
M565-8233-4UTQ-AJGN-834T-483C

M565-8233-4UTQ-KJ9P-P7FL-DBEH
 
M565-8233-4UTQ-ALGW-U6RU-EF3L