آپدیت روزانه آنتی ویروس NOD32 
20 April 2010
  سه شنبه 31 فروردین 1389  Username:EAV-30013890  Username:EAV-30013881
 Password:pkmxj54dxj
 Password:44xs586pnr

  Username:EAV-30013849  Username:EAV-30013832
 Password:fd2ka4dhss
 Password:36cuft83dk

 Username:EAV-30013887  Username:EAV-30013858
 Password:6rdvrfrf7a
 Password:6xmrpxc73k

 Username:EAV-30013861  Username:EAV-30013884
 Password:psuthjm5su
 Password:kv7tvteke3

  Username:EAV-30014748  Username:EAV-30013888
 Password:mdcn88jn3n
 Password:286mkh42hp

 Username:EAV-30013855  Username:EAV-30013870
 Password:k4epvb3bab
 Password:7tbpthvbd4