کدهای فعال سازی آنتی ویروس  NOD32


Nod32  Activation Code


20 April 2010
سه شنبه 31 فروردین 1389

ESS/EAV برای نسخه های

ESET Smart Security
ESET NOD32 Antivirus

معتبر تا شش ماه

تا تاریخ:
21 October 2010

V263-3033-4YKF-84CK-A3QS-5TGN
 
V263-3033-4YKF-8HLT-C8VJ-M3QK

V263-3033-4YKF-8NNK-95C9-CWSJ
 
V263-3033-4YKF-74HP-K8JD-UMLY

V263-3033-4YKF-79TV-G7R9-XNTF
 
V263-3033-4YKF-7DYG-97JG-J74Y

V263-3033-4YKF-7FKA-B7NP-J5TJ
 
V263-3033-4YKF-73XK-H5EK-TJT9

V263-3033-4YKF-7TRM-S8HY-8TTE
 
V263-3033-4YKF-7NM8-B77N-KKVM

V263-3033-4YKF-8FLS-M8AS-FN6N
 
V263-3033-4YKF-86AK-876Q-VR4P

V263-3033-4YKF-7CMS-R888-VLQW
 
V263-3033-4YKF-83RR-X8EN-KE58

V263-3033-4YKF-7MHW-388L-6UWF
 
V263-3033-4YKF-7WFM-R57N-FMYK

V263-3033-4YKF-7ETN-B7F6-UD4H
 
V263-3033-4YKF-88X5-X3GD-Q97M

V263-3033-4YKF-6XBS-389X-AU9H
 
V263-3033-4YKF-85GY-L8VG-7CVN

V263-3033-4YKF-7AR6-55CF-R6RN
 
V263-3033-4YKF-8K3C-J63V-AKU4

V263-3033-4YKF-74DR-L6MH-655A
 
V263-3033-4YKF-78Y3-X5T8-KNS6


 
V263-3033-4YKF-7QNU-G5YS-FXGG

EAV half activation
ESET NOD32 Antivirus
ESET NOD32 Antivirus half activation

M565-8233-4UTL-HE6X-W65H-F4KA

M565-8233-4UTL-H65F-943T-EU93
 
M565-8233-4UTL-H7KD-38L9-9TLW
 
M565-8233-4UTL-H8E8-94FF-CR6H

M565-8233-4UTL-H4C5-S6VY-TUU4
 
M565-8233-4UTL-HAKG-E838-JEHK