آپدیت روزانه آنتی ویروس NOD3219 April 2010
  دوشنبه 30 فروردین 1389  Username:EAV-29969232  Username:EAV-29952867
 Password:njc6r4c7j2 Password:vb5cje53n7

  Username:EAV-29957186  Username:EAV-29952804
 Password:2rhu6nhkhb Password:ntuj2ncj3p

 Username:EAV-29957148  Username:EAV-29955072
 Password:njbpn46tt8 Password:umb2knu362

 Username:EAV-29954883  Username:EAV-29953161
 Password:3tmsmt78bh Password:ch5t2bs2uh

  Username:EAV-29953079  Username:EAV-29952947
 Password:dkjxu5jrkp Password:ndvr6vedkv

 Username:EAV-29970377  Username:EAV-29970403
 Password:xacuxru344 Password:e8ux6mxdfh