کدهای فعال سازی آنتی ویروس نود32


Nod32  Activation Code


18 April 2010
یکشنبه 29 فروردین 1389

ESS/EAV برای نسخه های

ESET Smart Security
ESET NOD32 Antivirus

برای دوره شش ماهه

تا تاریخ:
19 October 2010

V263-3033-4YKC-8XAX-F56V-MBDH 
V263-3033-4YKC-8XY4-B8KY-SJUP

V263-3033-4YKC-8S7V-74P5-BMS4 
V263-3033-4YKC-8UMU-F4L5-DE3F

V263-3033-4YKC-8PJK-D4WH-T35F 
V263-3033-4YKC-8R54-G8A9-8KJW

V263-3033-4YKC-9J69-V7C4-TWNY
 
V263-3033-4YKC-8MWN-Y68B-AG4H

V263-3033-4YKC-9BF4-E7JY-JGSK 
V263-3033-4YKC-9ECG-G38A-3WY4

V263-3033-4YKC-95FU-86E7-AHRU 
V263-3033-4YKC-99MV-B6PK-9UVM

V263-3033-4YKC-8XLR-V3JJ-DTUX 
V263-3033-4YKC-94GB-76NT-6EKE

V263-3033-4YKC-8TDG-443B-RSKE 
V263-3033-4YKC-8WPU-98VH-A34V

V263-3033-4YKC-8QSD-L8CE-XFL4
 
V263-3033-4YKC-8RYE-R6LP-APFR

V263-3033-4YKC-9JM4-37CC-X9KB 
V263-3033-4YKC-8NES-M8LX-CXXE

V263-3033-4YKC-9DPW-D6AT-GK3X
 
V263-3033-4YKC-9G8V-F33N-LXM7

V263-3033-4YKC-96PE-638D-RSVQ 
V263-3033-4YKC-9AQM-88P7-4LUC

  
V263-3033-4YKC-94LD-948X-NFBE

EAV half activation
ESET NOD32 Antivirus half activation
ESET NOD32 Antivirus

 
M565-8233-4UTK-WCEH-96UE-XGUV

 
M565-8233-4UTK-W9S5-95X4-AD3B

 
M565-8233-4UTK-WDDU-576W-N439

 
M565-8233-4UTK-WBRS-F4MN-RNB7

 
M565-8233-4UTK-WF3C-L7LC-7UFU


M565-8233-4UTK-WCYL-E3NM-KRNN