کدهای فعال سازی آنتی ویروس  NOD32


Nod32 Activation Code


17 April 2010
شنبه 28 فروردین 1389

ESS/EAV برای نسخه های

ESET Smart Security
ESET NOD32 Antivirus

برای دوره شش ماهه

تا تاریخ:
18 October 2010

 V263-3033-4YKB-4X69-A3VT-MNWL 
V263-3033-4YKB-5FFP-R5CD-X7TU

 V263-3033-4YKB-5C3E-37BA-8435 
V263-3033-4YKB-58CW-H6QH-6YNH

 V263-3033-4YKB-5DGA-V496-ASCL 
V263-3033-4YKB-5M34-K6NK-H97B

V263-3033-4YKB-5PAJ-T757-NXVB
 
V263-3033-4YKB-5HAD-S8LX-4FEG

 V263-3033-4YKB-5KSU-P7DL-KD7L 
V263-3033-4YKB-4PDT-H4VV-YSUT

 V263-3033-4YKB-59GN-44EK-G7KE 
V263-3033-4YKB-5N9F-W67G-D5EC

 V263-3033-4YKB-5EGK-G5LS-MJ3B 
V263-3033-4YKB-55MQ-R83J-DU8C

 V263-3033-4YKB-53EC-V6MG-D8JW 
V263-3033-4YKB-5JTQ-K64C-YALL

 V263-3033-4YKB-5AT4-M69E-8FEN
 
V263-3033-4YKB-4W8F-B8BB-Y5P6

 V263-3033-4YKB-4SNW-F4T4-K9JC 
V263-3033-4YKB-4TSB-94MJ-UBCC

 V263-3033-4YKB-5LDX-477Q-YCH7
 
V263-3033-4YKB-4VEN-H6DL-VPNR

 V263-3033-4YKB-4PUK-88K3-WLCN 
V263-3033-4YKB-4YNL-H8CR-DXQG

  
V263-3033-4YKB-56SS-H5H4-34XJ

EAV half activation
ESET NOD32 Antivirus half activation
ESET NOD32 Antivirus

 
M565-8233-4UTK-N5XC-X4N9-4NYT

 
M565-8233-4UTK-MWJH-A7GL-UUWH

 
M565-8233-4UTK-MV7A-Q6TN-HLD8

 
M565-8233-4UTK-PDQ7-J4FD-67UY

 
M565-8233-4UTK-N4NU-X4GB-PRXU