کدهای فعال سازی آنتی ویروس  نود32


Nod32 Activation Code


16 April 2010
جمعه 27 فروردین 1389

ESS/EAV برای نسخه های
(ESET Smart Security)
(ESET NOD32 Antivirus)

برای دوره شش ماهه
تا تاریخ:
17 October 2010

V263-3033-4YK9-UGJK-78G7-F9PQ
 
V263-3033-4YK9-UJES-V894-HLLL

V263-3033-4YK9-UB87-Y4SN-FNRA
 
V263-3033-4YK9-UDQT-T6L3-7999

V263-3033-4YK9-U83K-C6PE-W7KR
 
V263-3033-4YK9-UADX-86JC-TJCS

V263-3033-4YK9-UVFC-87CB-K7ME
 
V263-3033-4YK9-UWYV-C4LC-C7NM

V263-3033-4YK9-URAB-M8BU-EPTU
 
V263-3033-4YK9-USJW-L8PC-JSFX

V263-3033-4YK9-ULLN-84UA-WV5Q
 
V263-3033-4YK9-UN4A-X3DG-WWUS

V263-3033-4YK9-UJTK-C3UL-G466

V263-3033-4YK9-UKLN-P5EU-8X78

V263-3033-4YK9-UF9X-M757-P5LM
 
V263-3033-4YK9-UHH5-846F-LN4S

V263-3033-4YK9-UALP-84JA-JDS8
 
V263-3033-4YK9-UBAE-D56U-9N6M

V263-3033-4YK9-U74K-N7LT-6U3S
 
V263-3033-4YK9-U9FJ-D4D4-7D3T

V263-3033-4YK9-UUFE-65SW-SEYG
 
V263-3033-4YK9-UWHV-L67E-3MFR

V263-3033-4YK9-UQDW-567T-NYXJ
 
V263-3033-4YK9-URPL-L4TV-4SRN

  
V263-3033-4YK9-UMNA-57K8-PYHE

EAV half activation
(ESET NOD32 Antivirus half activation)
ESET NOD32 Antivirus

M565-8233-4UTK-F8RR-8879-N8NK
  
M565-8233-4UTK-F6PF-P6Y5-5HD7

M565-8233-4UTK-FCUC-W5XL-PS64
 
M565-8233-4UTK-FE9M-56CD-96XB

M565-8233-4UTK-F8M6-A8MF-SKVJ
 
M565-8233-4UTK-EXV6-R5VE-FHVW