کدهای فعال سازی آنتی ویروس نود32


Nod32 Activation Code


15 April 2010
پنجشنبه 26 فروردین 1389

ESS/EAV برای نسخه های
(ESET Smart Security)
(ESET NOD32 Antivirus)

برای دوره شش ماهه
تا تاریخ:
16 October 2010

V263-3033-4YK8-UCQN-B7J6-45VY
 
V263-3033-4YK8-UEQD-F577-BYFK

V263-3033-4YK8-STVW-A3W3-FCN6
 
V263-3033-4YK8-UC9A-R4JT-QDAM

V263-3033-4YK8-SPBN-43T4-TCCD 
V263-3033-4YK8-SSS4-P43F-SCWQ

V263-3033-4YK8-UQHT-C7DN-XMUN 
V263-3033-4YK8-UU4S-A873-WAEW

V263-3033-4YK8-UMUU-43YC-AVBE 
V263-3033-4YK8-UNV5-54MS-5J8X

V263-3033-4YK8-UJWW-J5LP-WBE9 
V263-3033-4YK8-UKKB-Y5M9-5TSV

V263-3033-4YK8-UDF7-M8GP-NTMJ 
V263-3033-4YK8-UFSC-86BG-P74D

V263-3033-4YK8-SUSU-D4AN-H7N6 
V263-3033-4YK8-UCEY-P395-QXML

V263-3033-4YK8-SRKD-85L4-E9ED 
V263-3033-4YK8-STLE-H7H7-6C4W

V263-3033-4YK8-URHE-6686-8Y6V 
V263-3033-4YK8-UWVS-C89Y-EL77

V263-3033-4YK8-UNPS-88GG-GPVW 
V263-3033-4YK8-UQ8A-A8DY-JM56

V263-3033-4YK8-UKDR-W4RB-LKEF 
V263-3033-4YK8-UM46-M3W6-SM85

  
V263-3033-4YK8-UFWT-M6KJ-MWH9

EAV half activation
(ESET NOD32 Antivirus half activation)
ESET NOD32 Antivirus

M565-8233-4UTK-83GJ-S7M3-UAVE  
M565-8233-4UTK-6MPE-74W6-34UP

M565-8233-4UTK-6QPU-Y5M4-TC6G 
M565-8233-4UTK-7VAK-E8VN-4P57

M565-8233-4UTK-7YHB-P5TX-HCLQ 
M565-8233-4UTK-6KBD-Q3ET-AKSB