کدهای فعالسازی آنتی ویروس  NOD32

Nod32 Activation Code


14 April 2010
چهارشنبه 25 فروردین 1389
ESS/EAV برای نسخه های
(ESET Smart Security)
(ESET NOD32 Antivirus)

برای دوره شش ماهه
تا تاریخ:
15 October 2010

 V263-3033-4YK7-S6N7-D37J-MEG9
 
V263-3033-4YK7-S49C-L8BK-MQK8

  V263-3033-4YK7-RJW9-84Q6-8UYE
 
V263-3033-4YK7-S57B-Y8HW-Q9JA

 V263-3033-4YK7-S7U6-74FP-J4GD 
V263-3033-4YK7-RE5V-E898-JRFQ

 V263-3033-4YK7-RMWM-B4R3-R6LM 
V263-3033-4YK7-RVGB-97VX-TMG8

 V263-3033-4YK7-RGWX-36AR-H5JC 
V263-3033-4YK7-S7B9-96JR-U8M4

 V263-3033-4YK7-RQAL-E6TW-86BL 
V263-3033-4YK7-RPBA-J3LQ-X8J8

 V263-3033-4YK7-RGJA-T766-PKMW 
V263-3033-4YK7-RNBB-W4N6-MYDX

 V263-3033-4YK7-S8KH-57PJ-CQU6 
V263-3033-4YK7-RJA7-C3JU-P7NQ

 V263-3033-4YK7-RDRF-87DK-XDPN 
V263-3033-4YK7-RFU5-D6HW-8LGE

 V263-3033-4YK7-RB3G-R7RU-4DV4 
V263-3033-4YK7-RX78-E6JW-7H73

 V263-3033-4YK7-RF5S-D3DG-D5Y8 
V263-3033-4YK7-T6JK-V7NP-GKYQ

 V263-3033-4YK7-RWMF-46RY-KUT8 
V263-3033-4YK7-R9AH-P7NN-EBUJ

  
V263-3033-4YK7-RHJC-S8EW-LK7R

EAV half activation
(ESET NOD32 Antivirus half activation)
(ESET NOD32 Antivirus)

  M565-8233-4UTJ-U5XR-J3FR-JEK8  
M565-8233-4UTJ-TYQJ-U83P-KHKA

 M565-8233-4UTJ-U4P5-974G-QJ3V 
M565-8233-4UTJ-TWUS-B4YA-LT9Q

 M565-8233-4UTJ-TYYU-96SD-LGYQ 
M565-8233-4UTJ-U7E4-H6DC-HAG4