کدهای فعال سازی آنتی ویروس NOD32

(Nod32 Activation Code)12 April 2010
دوشنبه 23 فروردین 1389


ESS/EAV برای نسخه های
NOD32 activation code
(nod32 universal activation code)
(ESET Smart Security)
(ESET NOD32 Antivirus)
ّ
برای دوره شش ماهه
تا تاریخ:

13 October 2010


V263-3033-4YK5-TXRQ-C54J-8N44

V263-3033-4YK5-TX3X-E8MN-GS7D

V263-3033-4YK5-TV89-G76R-5353

V263-3033-4YK5-TT8U-B8EY-KNBY

V263-3033-4YK5-TRX3-X46C-U7CJ

V263-3033-4YK5-TRDV-96RB-9N6M

V263-3033-4YK5-U9DY-T3UM-Q76Q

V263-3033-4YK5-U7RU-P44V-ADD8

V263-3033-4YK5-U7BY-Q7GE-7866

V263-3033-4YK5-U5SN-G566-L64K

V263-3033-4YK5-U57M-R786-5BJS

V263-3033-4YK5-U43X-C8T9-QVMU

V263-3033-4YK5-TYMU-R4LW-MM33

V263-3033-4YK5-U3HA-F4UT-RKJ5

V263-3033-4YK5-U4HH-Y6TD-HLJ8

V263-3033-4YK5-U5SE-P34J-UXEL

V263-3033-4YK5-U6DB-A773-7UB6

V263-3033-4YK5-U7EF-R53A-B9PH

V263-3033-4YK5-U7Y5-554N-ESV7

V263-3033-4YK5-U9PJ-E8QT-3QPQ

V263-3033-4YK5-TRJS-7646-P6EV

V263-3033-4YK5-TS93-74PM-TA8M

V263-3033-4YK5-TUVD-P6HQ-8JVG

V263-3033-4YK5-TW3N-D3SD-CQMA

V263-3033-4YK5-TXGJ-E73A-6BA7
EAV half activation
(ESET NOD32 Antivirus half activation)

(ESET NOD32 Antivirus)M565-8233-4UTJ-BUV7-C59A-UMQP

M565-8233-4UTJ-BQKL-H7KL-7JN6

M565-8233-4UTJ-BY9P-C4V6-FDGS

M565-8233-4UTJ-BXDU-A3H4-UC9L

M565-8233-4UTJ-C5WW-K784-AA6A

M565-8233-4UTJ-BSKK-488A-9VR9