کدهای فعال سازی آنتی ویروس NOD32
(Nod32 Activation Code)7 April 2010
چهار شنبه 18 فروردین 1389


ESS / EAV universal activation code
(nod32 universal activation code)
(ESET Smart Security)
(ESET NOD32 Antivirus)
V263-3033-4X4P-JN96-W6U7-46FF
V263-3033-4X4P-JGQX-M84C-44PY
V263-3033-4X4P-JBT4-R6YG-TKQW
V263-3033-4X4P-J9CW-B5H9-YM9M
V263-3033-4X4P-J59X-73F5-MABW
V263-3033-4X4P-FK3S-93CH-LVRB
V263-3033-4X4P-KK9K-S6CA-PQ4Q
V263-3033-4X4P-KEAP-B8ML-7XTR
V263-3033-4X4P-K7WC-N8P9-4PDD
V263-3033-4X4P-K5JD-L43F-L3G7
V263-3033-4X4P-JX63-43WU-JJF5
V263-3033-4X4P-JSJ9-X75X-ATKX
V263-3033-4X4P-JR4N-B6CP-V345
V263-3033-4X4P-JUDE-86G9-D9CW
V263-3033-4X4P-JXKV-96DW-MKD6
V263-3033-4X4P-K6PR-76DN-THPL
V263-3033-4X4P-KC8V-S53P-CYPJ
V263-3033-4X4P-KK3L-H4H7-YBXB
V263-3033-4X4P-KN7T-77EM-PYJF
V263-3033-4X4P-HY5B-S84R-BCNM
V263-3033-4X4P-J6NH-F7HA-U54Y
V263-3033-4X4P-J9QY-M8V5-J85S
V263-3033-4X4P-JEDS-Y6Q5-AN7D
V263-3033-4X4P-JJ9K-F8BP-BWEM
V263-3033-4X4P-JPLX-T7GW-HSM6


EAV half activation
(ESET NOD32 Antivirus half activation)

(ESET NOD32 Antivirus)
M565-8233-4UTH-3J9L-F8AV-YDXC
M565-8233-4UTH-3MEY-56TH-GSK8
M565-8233-4UTH-3LWG-S45L-SDNS
M565-8233-4UTH-3M7Q-766T-N57F
M565-8233-4UTH-3FL8-343J-4JLJ
M565-8233-4UTH-3JW9-T63M-QCY9